Osebna asistenca

Datum: 19.9.2018

Spoštovani.

Državni zbor je v oktobru 2017 sprejel Zakon o osebni asistenci (Ur. list RS, št. 10/17 in 31/18 – v nadaljevanju: zakon), ki se začne uporabljati 1. januarja 2019. Zakon ureja pravico do osebne asistence in pravico do komunikacijskega dodatka.

Postopek za uveljavljanje navedenih pravic ureja Pravilnik o osebni asistenci (Ur. list RS, št. 57/18 – v nadaljevanju: pravilnik).

Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Pri izvajanju osebne asistence mora imeti uporabnik nadzor nad organizacijo in oblikovanjem storitev osebne asistence glede na lasten potrebe, zmožnosti, življenjske okoliščine, pogoje  ter želje. Kot osebna asistenca se šteje pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih – pomoč pri komunikaciji in obvezna prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem mestu in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih ter aktivnostih, v katere je uporabnik vključen.

Do osebne asistence je ne glede na njegov dohodek in premoženje upravičen vlagatelj:

 • ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnostih, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev,
 • je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • je star od 18 do 65 let,
 • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in
 • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Če je imel pravico do osebne asistence pred dopolnjenim 65. letom starosti, je lahko upravičen do osebne asistence tudi po tem, ko dopolni to starost.

Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu. Vlagatelj se lahko odloči za uveljavljanje osebne asistence v obsegu 30 ur na mesec ali za denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, določenega v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Vlagatelj oziroma njegov zakoniti zastopnik vloži vlogo na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Vlogi za obe pravici sta objavljeni na spletni strani MDDSZ.

Na podlagi prejete vloge strokovna komisija pripravi mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence. Za pravico do komunikacijskega dodatka imenovanje komisije ni potrebno.

Na podlagi mnenja strokovne komisije center za socialno delo izda odločbo o pravici do osebne asistence in vrednotnico.

Uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik na podlagi odločbe sam izbere izvajalca osebne asistence izmed izvajalci osebne asistence, ki so vpisani v register osebne asistence MDDSZ. Na podlagi odločbe centra za socialno delo se pri izvajalski organizaciji sklene izvedbeni načrt osebne asistence.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na tel. 04 59-71-200.

 

Pripravila:                                                                                           Ljupka Cahunek

Jasna Beganović                                                                                Direktorica

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si