Novosti na področju uveljavljanja pravice do denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka

Datum: 1.2.2017

S 1. 2. 2017 se na področju denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka s spremembo Zakona o socialno varstvenih prejemkih kot premoženje pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ne upošteva stanovanje ali hiša, v kateri oseba dejansko prebiva, ima prijavljeno stalno prebivališče in katere vrednost hkrati ne presega ali dosega višine 120.000,00 EUR.
Omejitev dedovanja zapustnikovega premoženja se bo po novem izvedla le v primeru, če se bo v zapuščinskem postopku ugotovilo, da je zapustnik užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu in je prejemal denarno socialno pomoč oz. varstveni dodatek, ker je imel v lasti stanovanje ali hišo, v kateri je dejansko prebival in imel prijavljeno stalno prebivališče, katerega vrednost je presegala 120.000,00 EUR in ki si s tem stanovanjem preživetja začasno ni mogel zagotoviti zaradi okoliščin na katere ni mogel vplivati. Omejitev dedovanja se v tem primeru izvede do višine vrednosti prejete denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Zaznamba prepovedi odtujitve in obremenitve v korist RS se bo po novem v zemljiško knjigo vpisala v zgoraj omenjenem primeru, v katerem se bo ugotovilo še, da je samska oseba ali družina v zadnjih 24 mesecih denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek prejela več kot 18 krat in pod pogojem, da soglaša za vpisom zaznambe.
Sprejete spremembe zakonodaje tako črtajo institut zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve na nepremičninah v lasti upravičenca do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka. Vrhovno sodišče RS bo po uradni dolžnosti izbrisalo vse zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin v korist RS, ki temeljijo na odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka izdani po 1. 1. 2012. Pri vlogah vloženih po 01.01.2017 se bodo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin vpisovale skladno z novimi zakonskimi pogoji in se bodo le ta vpisale šele po preteku 18 mesecev po začetku uporabe novega zakona tj. 18. mesecev od 1. 2. 2017.
Omejitev dedovanja po Zakonu o dedovanju po starem se ohrani za upravičence do denarne socialne pomoči oz. varstvenega dodatka, ki so bili do omenjenih pravic upravičeni v skladu z zakonskimi določbami, veljavnimi do začetka uporabe novele zakona. Omejitev dedovanja se izvede v enakem obsegu, kot ga določa trenutno veljavna zakonodaja, to je do višine:
• 2/3 prejetih sredstev, ki jih je zapustnik prejel iz naslova prejemanja varstvenega dodatka
• do višine prejete denarne pomoči, zmanjšane za 12 najvišjih mesečnih zneskov, nato pa zmanjšanje še za 1/3 od preostalih mesečnih zneskov prejete pomoči, če je zapustnik omenjeno pomoč prejemal več kot 12 mesecev.
Še vedno so polnoletni otroci dolžni po svojih zmožnostih preživljati svoje starše, če ti nimajo dovolj lastnih sredstev za preživljanje in si jih ne morejo pridobiti na drug način. V postopkih ugotavljanja upravičenosti do varstvenega dodatka se bo torej znotraj centrov za socialno delo pri vsakem posameznem primeru torej ugotavljala preživninska zmožnost polnoletnih otrok.

Vir: MDDSZ

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si