Denarna socialna pomoč

Denarna socialna pomoč je namenjena je zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb v višini, ki omogoča preživetje. V skladu z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju ZSVarPre) je denarna socialna pomoč socialno varstveni prejemek, namenjen tistim posameznikom ali posameznicam oziroma družinam, ki si materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne morejo vplivati.

Upravičenci

Denarno socialno pomoč lahko pridobite, če bivate v Republiki Sloveniji in ste:

 • državljan Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji,
 • oseba, ki lahko uveljavljajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo, hkrati pa nimate dovolj sredstev za preživetje, nimate premoženja in prihrankov, ki bi vam omogočali preživetje, in aktivno rešujete svojo socialno problematiko.

Upravičenec do denarne socialne pomoči je tako:

 • kdor si ne more preživetja zagotovit sam z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanjem, z dohodki iz premoženja in iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so ga dolžni preživljati, ali na drug način, ki ga določa zakon,
 • kdor si zase in za svoje družinske člane ne more zagotoviti sredstev v višini minimalnega dohodka iz razlogov, na katere ni mogel vplivati, in je uveljavil pravico do denarnih prejemkov po drugih predpisih in pravico do oprostitev in olajšav po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

Pogoji in višina

Denarna socialna pomoč je odvisna od višine dohodkov, števila družinskih članov, premoženja, s katerim bi se lahko posameznik ali družina preživljala, od tega, ali so uveljavljali vse druge pravice, npr. denarno nadomestilo za brezposelnost v primeru prenehanja zaposlitve, kajti denarna socialna pomoč je zadnja v sistemu vseh pravic, ko so že bile izčrpane vse druge možnosti za preživetje, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega obstoja krivdnega razloga (na primer neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje, prestajanje zaporne kazni,…). Pomembno je, da so osebe same aktivne pri reševanju svojega problema, zato morajo biti prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje in se vključevati v ponujene programe aktivne politike zaposlovanja.

Dohodki in premoženje pri ugotavljanju upravičenosti do denarne socialne pomoči

Upoštevajo se dohodki in prejemki, in sicer neto razpoložljivi dohodek (po odštetju davkov in obveznih prispevkov ter normiranih oziroma dejanskih stroškov), prejeti v zadnjih 3 ali 4 – 12 mesecih ali v 13 mesecih pred mesecem vložitve vloge.

Trajanje pravice

Denarna socialna pomoč se dodeli za določen čas, odvisno od okoliščin, ki so podlaga za dodelitev in višino denarne socialne pomoči. Dodeli se za obdobje:

 •  od 1 do 3 mesecev: ko je vloga vložena prvič,
 •  od 1 do 6 mesecev: v primeru ponovne vloge (prejemanje denarne socialne pomoči brez presledkov), če so okoliščine, ki so podlaga za dodelitev in določitev višine denarne socialne pomoči, v času prve oziroma prejšnje in ponovne odločitve ostale nespremenjene,
 •  za 1 leto: če zaradi starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške, bolezni ali invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati izboljšanja socialnega položaja upravičenca,
 •  trajno: za osebo, ki je trajno nezaposljiva ali trajno nezmožna za delo, ali v starosti nad 63 let za ženske in nad 65 let za moške in ki je brez premoženja, upoštevanega po ZSVarPre ter ni v institucionalnem varstvu in družinski člani izpolnjujejo enake pogoje.

 

Izredna denarna socialna pomoč

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživetje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

Samski osebi, ki je upravičena do varstvenega dodatka, ali družini, v kateri sta dva družinska člana upravičena do varstvenega dodatka, se dodeli le za namen, ki je različen od namena dodelitve varstvenega dodatka.

Predložitev dokazil o porabi izredne denarne socialne pomoči

V vlogi za izredno denarno socialno pomoč mora vlagateljica ali vlagatelj natančno navesti, za kakšen namen potrebuje pomoč in opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje. Po prejetju nakazila izredne denarne socialne pomoči je upravičenec dolžan prejeto pomoč porabiti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, v roku 30 dni po prejetju pomoči oziroma do vložitve nove vloge, če je ta vložena pred potekom tega roka.

Po prejetju izredne socialne pomoči je potrebno predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč. V primeru, da upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi v določenem roku, ne more uveljaviti nove pomoči 14 mesecev po mesecu prejema. Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, za katerega mu je bila le-ta dodeljena, mora ostanek sredstev vrniti v proračun v roku 15 dni po porabi sredstev drugače se šteje, da pomoč ni bila namensko porabljena.

 

Preberite več:

Denarna socialna pomoč | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Pravico do denarne socialne pomoči uveljavljate na:

Pravico do izredne denarne socialne pomoči uveljavljate na:

 

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si