Obravnava storilcev kaznivih dejanj

Je strokovna pomoč osebam, ki so na prestajanju zaporne kazni, pri ponovnem vključevanju v življenje in delo:

 • pomoč obsojeni osebi pred odpustom – obisk v zavodu ali obisk obsojene osebe na CSD (v času izhoda, dopusta); pogovor o vizijah obsojenca po odpustu, ukrepi po dogovoru z uporabnikom,
 • sodelovanje s strokovno službo zavoda (socialni delavec, pedagog, vzgojitelj, psiholog..) timski sestanki, pisno in telefonsko sodelovanje,
 • delo z družinskimi člani obsojene osebe; zaznati problem in storiti potrebno za rešitev problema (v sodelovanju s strokovnimi sodelavci znotraj CSD, posredovanje pri raznih zunanjih službah v dogovoru z  obsojeno osebo..),
 • posredovanje pri raznih institucijah na zaprosilo obsojene osebe – posameznik pri urejanju zadev za zmanjševanje ali preprečitev škode v času prestajanja kazni (ohranitev stanovanja, zamrznitev kredita, odjava RTV naročnine, odklop električne energije…).

Center za socialno delo izdela mnenje ali celo predlog za odlog izvršitve kazni zapora obsojencu. Mnenje poda pristojni center za socialno delo takrat, kadar je potrebna odložitev izvajanja kazni zapora, da obsojenec poskrbi za varstvo in vzgojo otrok. Predlog poda center za socialno delo takrat:

 • kadar zaradi hujše bolezni obsojenec ni zmožen nastopiti kazni;
 • če v obsojenčevi družini kdo umre ali je huje bolan in je njegova pomoč nujno potrebna;
 • če mora opraviti ali dokončati neodložljiva poljska ali sezonska dela pa v svoji družini nima za delo sposobnega člana;
 • če mora opraviti določeno delo, ki ga je začel in bi nastala občutna škoda, če ga ne bi končal;
 • kadar potrebuje odložitev, da bi končal šolo ali opravil izpit, za katerega se je pripravljal;
 • če bi bilo ogroženo preživljanje starih, bolnih in mladoletnih članov družine, če so z njim skupaj obsojeni zakonec ali drugi člani skupnega gospodinjstva;
 • če ima obsojenka največ eno leto starega otroka ali je še noseča in do poroda ni ostalo več kot pet mesecev ali če je otrok star do dve leti in posebni razlogi kažejo na to, da mora sama poskrbeti zanj.

V te namene strokovni delavec pridobiva podatke, opravi razgovor z obsojencem, lahko opravi tudi obisk na domu, da pridobi celostno podobo o njegovih življenjskih okoliščinah.

Med samim prestajanjem zaporne kazni, se center za socialno delo vključuje v delo tako, da določi svetovalca, če je to potrebno za izvedbo individualnega tretmana. Svetovalec opravlja svoje delo pod vodstvom centra in ob sodelovanju delavcev Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Najmanj tri mesece pred odpustom obsojenca s prestajanja kazni zapora, pristojni center v sodelovanju z Zavodom za prestajanje kazni zapora, Zavodom RS za zaposlovanje, pripravi program potrebnih ukrepov za pomoč ter ukrepov za njegovo ponovno vključevanje v družbo. Pri tem strokovni delavec opravi razgovor z obsojencem ter ga obišče v zavodu.

Po prestani kazni zapora center za socialno delo spet opravi razgovor z osebo ter tako ugotovi, kaj so njegove potrebe ter na kak način jih bo udejanjal in ali za to potrebuje posebno pomoč. Ugotavlja se tudi njegovo premoženjsko stanje, da se mu ponudi denarna socialna pomoč, če nima prihodkov. Strokovni delavec se poveže z drugimi službami, da se mu lahko zagotovi čim več pomoči. Ponudi se mu tudi vključitev v katero izmed storitev in po želji osebe se ga spremlja tudi v naprej.

 

Nadomestna kazen zapora

Izvajanje nadomestne kazni in ostalih ukrepov v splošno korist je naloga, ki jo Center za socialno delo izvaja za polnoletne osebe, katere dobijo priložnost, da svojo kazen opravijo z delom v korist lokalnih skupnosti ali humanitarnih organizacij. Izvrševanje nadomestne kazni je v pristojnosti centra za socialno delo, kateri ima nalogo priprave, ki vključuje dogovor, nalogo vodenja in nadziranja opravljenega dela.

Nadomestno kazen izvaja oseba, ki ji to delo s sklepom naloži sodišče ali državno tožilstvo, in sicer kot nadomestitev plačila globe, uklonilnega zapora ali zaporne kazni.

Obseg izrečene nadomestne kazni je odvisen od storjenega dejanja in postopka, s katerim je bila nadomestna kazen izrečena. Izvaja se v za to registriranih organizacijah kot so: humanitarne organizacije, razna društva, varstveno delovni centri ipd.. Delo se praviloma opravi znotraj upravne enote, kjer živi oseba, ki ji je bil izdan sklep o opravljanju nalog v splošno korist ali korist samoupravne lokalne skupnosti.

Nadomestna kazen se lahko izreče v več primerih, in sicer za:

 •   nadomestitev zaporne kazni,
 •   nadomestitev plačila globe,
 •   odložitev kazenskega pregona.

Pravna podlaga: Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij; 13. člen (ZIKS-1C) Ur. l. RS, št. 76/2008, Zakon o prekrških; 19. člen (ZP-1-UPB4) Ur. l. RS, št. 3/2007 in (ZP-1E, št. 17/2008), Zakon o kazenskem postopku; 162. člen (Ur. l. RS, št. 63-2168/1994, 68-22959/2008), Kazenski zakonik; 86. člen (KZ-1) Ur. l. RS, št. 66-2875/2008 , Pravilnik dela o izvrševanju dela v splošno korist (Ur. l. RS, št. 109/2008)

 

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si