Obravnava ogroženih otrok in mladostnikov

Center izvaja obravnavo ogroženih otrok in mladostnikov:

 • izven sodnega postopka,
  • obravnava zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivih dejanj,
  • svetovanje otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju,
 • obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku,
 • obravnava mladoletnika v pripravljalnem postopku,
 • izvajanje vzgojnega ukrepa nadzorstva organa socialnega varstva (po sklepu sodišča),
  • namestitev mladoletnika v vzgojni zavod ali zavod za usposabljanje, prevzgojni dom ali mladoletniški zapor,
  • pomoč pri rehabilitaciji mladoletnika in žrtve skozi neposredno soočanje in dejavnost mladoletnika pri odpravljanju škode,
  • udeležba pri programih socialnega treninga,
  • nadzorstvo organa socialnega varstva.

Obravnava mladoletnih izven sodnega postopka

Center za socialno delo prične z obravnavo otrok izven sodnega postopka, kadar pridobi obvestilo tožilca ali policije o sumu storitve prekrška ali kaznivega dejanja, kar pomeni, da obravnava mladoletnika v predkazenskem postopku sledi sprejemu informacije o sumu storitve kaznivega dejanja tega mladoletnika. Obravnavajo ter pomagajo pa tudi otrokom s težavami v odraščanju, kjer ni bilo storjeno kaznivo dejanje. Strokovni delavci opravijo razgovor z mladoletnikom ter njegovimi starši, lahko jih tudi obiščejo na domu in sami spoznajo njihovo sredino v kateri živijo. Potrebno je ugotoviti, na kakšen način mladoletniku pomagati, poiskati možne načine njihovega reševanja, ter ga pri tem podpirati. Mladoletnika lahko vključijo tudi v različne programe. Po končanem postopku pošlje center za socialno delo tožilcu poročilo in mnenje o smotrnosti postopka zoper mladoletnika.

(Pravna podlaga: Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Uradni list RS, št. 69/04 UPB; Zakon o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 96/04 UPB2; Zakon o prekrških, Uradni list RS, št. 55/05 UPB2, Zakon o socialnem varstvu, Uradni list RS, št. 36/04 UPB).

Obravnava mladoletnih v sodnem postopku

Tožilec mora vselej, kadar zahteva uvedbo postopka zoper mladoletnega, o tem obvestiti pristojni center za socialno delo.

V pripravljalnem postopku strokovni delavec pripravi poročilo o mladoletniku. V ta namen se opravi razgovor z njim in z njegovimi starši, opravi se lahko tudi obisk na domu, da se ugotovijo razmere, v katerih mladoletnik živi. V pripravljalnem postopku je lahko navzoč predstavnik centra za socialno delo, kot tudi starši mladoletnika, ki lahko dajejo predloge ter postavljajo vprašanja tistemu, ki se ga zaslišuje. Med pripravljalnim postopkom se mladoletnika lahko postavi tudi pod nadzorstvo centra za socialno delo.

V postopku pred senatom za mladoletnike se predstavnik centra za socialno delo seznani s potekom postopka, podaja med postopkom predloge in opozarja na dejstva in dokaze, ki so pomembni za pravilno odločitev.

Mladoletniku sodišče lahko izreče vzgojne ukrepe v kazenskem postopku:

 • Ukor se izreče mladoletniku, kadar ga je potrebno opozoriti na nepravilnost njegovega ravnanja.
 • Mladoletniku se izrečejo navodila in prepovedi z namenom vplivanja na mladoletnika in na njegovo vedenje. Tri izmed navodil in prepovedi vodi in nadzira, pripravi in vodi pristojni center za socialno delo, pri tem sodeluje sodnik za mladoletnike:
  • poravnati se z oškodovancem tako, da mladoletnik s plačilom, z delom ali kako drugače povrne škodo, ki jo je povzročil s kaznivim dejanjem;
  • opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali lokalne skupnosti;
  • udeležiti se programov socialnega treninga.
 • Nadzorstvo organa socialnega varstva je vzgojni ukrep, ki ga izreče sodišče mladoletniku, kadar mladoletnik potrebuje strokovno pomoč in nadzorstvo, ter je potrebno trajneje vplivati na njegovo vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj. Sodišče tudi odloči, kdaj preneha ta ukrep, ne sme pa trajati manj kot eno leto in ne dalj kot tri leta.
 • Ukrep oddaje v vzgojni zavod se izreče mladoletniku, ki potrebuje trajnejše vzgojne, prevzgojne ali zdravstvene ukrepe in s tem popolno ali delno izločitev iz dotedanjega okolja. Pristojni center za socialno delo določi zavod, v katerem se bo izvrševal ukrep.

Mladoletniku sodišče lahko izreče vzgojne ukrepe v postopku o prekršku:

 • Ukor se izreče mladoletniku, kateremu ni potrebno izreči drugega vzgojnega ukrepa, zlasti pa, če je storil prekršek zaradi nepremišljenosti ali lahkomiselnosti.
 • Navodila in prepovedi se izrečejo mladoletniku z namenom, da se s primernimi ukrepi vpliva nanj in na njegovo vedenje. Nekatere izmed navodil in prepovedi izvajajo in vodijo centri za socialno delo, pri njihovem izvrševanju pa sodeluje sodnik:
  • redno obiskovati šolo;
  • opraviti delo v korist humanitarnih organizacij ali samoupravne lokalne skupnosti;
  • obvezno obiskovanje vzgojne, poklicne, psihološke ali druge posvetovalnice.
 • Nadzorstvo organa socialnega varstva izreče sodišče, če potrebuje mladoletnik strokovno pomoč in nadzorstvo in je potrebno trajneje vplivati na njegovo vzgojo, prevzgojo in pravilen razvoj. Ta vzgojni ukrep lahko traja največ eno leto.

Pri vseh sodnih postopkih, ki tečejo zoper mladoletnika, center za socialno delo opravi razgovor tako z mladoletnikom, kot tudi z njegovimi starši, da čim bolje spozna njegov svet in mu tako lahko tudi nudi boljšo pomoč. Center poroča sodišču o uspelem ali neuspelem izreku ukrepa, navodila ali prepovedi.

(Pravna podlaga: Zakon o kazenskem postopku, Uradni list RS, št. 96/04 UPB2; Zakon o prekrških, Uradni list RS, št. 55/05 UPB2, Kazenski zakonik, Uradni list RS, št. 95/04 UPB; Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Uradni list RS, št. 22/00, 52/02, 110/02).

 

 • Lokacija
  Spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljnjim branjem po strani se strinjate z uporabo le teh! Več…

 • Center za socialno delo Tržič
  Usnjarska ulica 3
  4290 Tržič

  Kontakt:
  Tel.: (04) 5971 200
  Fax: (04) 5971 201

  Elektronska pošta: gpcsd.trzic@gov.si